Algemene Voorwaarden

T E R U G B E T A L I N G  A A N G E K O C H T E   D O W N L O A D B A R E   G O E D E R E N

Deze worden niet terugbetaald aangezien u bij het afronden van uw winkelmandje aanvinkte akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Hierin staat u uw herroepingsrecht af omwille van de downloadbaarheid van het product. Deze terugbetalingsvoorwaarden vallen onder de Europese wet en kunnen hier nagelezen worden: https://www.unizo.be/sites/default/files/ herroepingsrecht_1.pdf (Presets & E-books tenzij aangetoond dat deze niet zijn gedownload) De printversies van de e-books kunnen we geretourneerd worden mits betaling van retourkosten. In dat geval krijgt u deze in cadeaubon terugbetaalt. Indien er ontevredenheid zou zijn rond de online workshops kan u hiervoor een mail sturen naar info@newborn-kids-photography.be (binnen 14 dagen na aankoop) indien aangetoond is dat het gehele traject is doorlopen zal de workshop gedeeltelijk of geheel worden terugbetaald in vorm van een cadeaubon (en wordt men verwijderd uit het traject). terugbetalingen worden steeds uitgevoerd d.m.v. een cadeaubon en niet voor cash.

A F B E T A L I N G E N  V I A  S E P A ( O N L I N E  C U R S U S S E N & FOTOSESSIES ) U ging akkoord om het volledige bedrag op afbetaling te betalen op basis van een SEPA. Indien u dit storneert of niet naar behoren lijkt afbetalen zal de volledige afgesproken som in zijn totaliteit (alle lopende afbetalingsmaanden) aan u gefactureerd worden d.m.v. een incassobureau wat extra kosten met zich zal meebrengen: Bij laattijdige betaling van een factuur verliest de opdrachtgever het voordeel van de betalingstermijn met betrekking tot alle openstaande facturen, die ook onmiddellijk opeisbaar worden evenals de daarop betrekking hebbende factuurinteresten en het schadebeding. Bij niet of laattijdige betaling houdt Newborn & Kids Photography zich het recht om alle verdere prestatie op te schorten tot volledige betaling van het nog openstaande factuurbedrag bekomen is. Van rechtswege, en zonder enige aanmaning, zijn verwijlintresten van 12 % per jaar verschuldigd op het saldo van de factuur vanaf de vervaldag tot datum van de volledige betaling. Bij toepassing van art. 1139, 1147 en 1152 van het Burgerlijk Wetboek zal na het verlopen van de betalingstermijn het onbetaalde bedrag van de factuur van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is, vermeerderd worden met 10%, met een minimum van 50 euro ten titel van contractuele forfaitaire schadevergoeding. Voor alle betwistingen en geschillen inzake de onderhavige factuur behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van het Vredegerecht te Antwerpen en de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen. Indien u moeilijkheden heeft om het bedrag te betalen kan u contact opnemen om de afbetaling (max 3 maanden) te pauzeren